2 references to DarkSalmonKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
736Brush darkSalmon = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkSalmonKey]; 739SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkSalmonKey] = darkSalmon;