2 references to DarkGoldenrodKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
583Brush darkGoldenrod = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkGoldenrodKey]; 586SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkGoldenrodKey] = darkGoldenrod;