2 references to MidnightBlueKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
1722Brush midnightBlue = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MidnightBlueKey]; 1725SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MidnightBlueKey] = midnightBlue;