2 references to OliveDrabKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Pens.cs (2)
1859Pen oliveDrab = (Pen)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[OliveDrabKey]; 1862SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[OliveDrabKey] = oliveDrab;