2 references to GoldenrodKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
1025Brush goldenrod = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[GoldenrodKey]; 1028SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[GoldenrodKey] = goldenrod;