2 references to DarkVioletKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Pens.cs (2)
822Pen darkViolet = (Pen)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkVioletKey]; 825SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkVioletKey] = darkViolet;