2 references to PaleGoldenrodKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
1926Brush paleGoldenrod = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[PaleGoldenrodKey]; 1929SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[PaleGoldenrodKey] = paleGoldenrod;