2 references to MidnightBlueKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Pens.cs (2)
1723Pen midnightBlue = (Pen)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MidnightBlueKey]; 1726SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MidnightBlueKey] = midnightBlue;