2 references to MediumVioletRedKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Pens.cs (2)
1706Pen mediumVioletRed = (Pen)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MediumVioletRedKey]; 1709SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MediumVioletRedKey] = mediumVioletRed;