2 references to DarkSalmonKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Pens.cs (2)
737Pen darkSalmon = (Pen)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkSalmonKey]; 740SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkSalmonKey] = darkSalmon;