2 references to SeaShellKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Pens.cs (2)
2233Pen seaShell = (Pen)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[SeaShellKey]; 2236SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[SeaShellKey] = seaShell;