2 references to DarkBlueKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
549Brush darkBlue = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkBlueKey]; 552SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkBlueKey] = darkBlue;