2 references to HoneydewKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
1093Brush honeydew = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[HoneydewKey]; 1096SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[HoneydewKey] = honeydew;