1 reference to InvalidKey
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
1104throw ExceptionBuilder.InvalidKey(name);