3 references to ObjectID
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbTransaction.cs (3)
175Bid.ScopeEnter(out hscp, "<oledb.OleDbTransaction.Begin|API> %d#, isolevel=%d{IsolationLevel}", ObjectID, (int)isolevel); 223Bid.ScopeEnter(out hscp, "<oledb.OleDbTransaction.Commit|API> %d#", ObjectID); 295Bid.ScopeEnter(out hscp, "<oledb.OleDbTransaction.Rollback|API> %d#", ObjectID);