1 reference to InvalidSignatureInEncryptedCEK
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCertificateStoreProvider.cs (1)
138throw SQL.InvalidSignatureInEncryptedCEK(signatureLength, keySizeInBytes, masterKeyPath);