Base:
method
WriteTo
System.Xml.XmlElement.WriteTo(System.Xml.XmlWriter)