3 writes to Operation
System.Data (3)
cdf\src\NetFx40\Tools\System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Model\CollectionChange.cs (1)
94Operation = reverseOperation,
cdf\src\NetFx40\Tools\System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Model\ModelTreeManager.cs (2)
252Operation = CollectionChange.OperationType.Insert 299Operation = CollectionChange.OperationType.Delete
3 references to Operation
System.Data (3)
cdf\src\NetFx40\Tools\System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Model\CollectionChange.cs (3)
26return this.Operation == OperationType.Insert ? SR.CollectionAddEditingScopeDescription : SR.CollectionRemoveEditingScopeDescription; 32switch (this.Operation) 90OperationType reverseOperation = this.Operation == OperationType.Insert ? OperationType.Delete : OperationType.Insert;