2 references to ValidateNonEmptyCSPKeyPath
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCspProvider.cs (2)
66ValidateNonEmptyCSPKeyPath(masterKeyPath, isSystemOp: true); 167ValidateNonEmptyCSPKeyPath(masterKeyPath, isSystemOp: false);