1 reference to GetTextOnlyColumn
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
2231DataColumn column = GetTextOnlyColumn( row );