1 reference to MappedIndex
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\ProviderBase\SchemaMapping.cs (1)
318MappedIndex();