2 references to DefoliateRegion
System.Data (2)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (2)
123DefoliateRegion( be ); 159DefoliateRegion( be );