1 reference to RelationChildNameMissing
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
396throw ExceptionBuilder.RelationChildNameMissing(strName);