1 reference to SHILOH_RPCBATCHFLAG
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\TdsParser.cs (1)
8575stateObj.WriteByte(TdsEnums.SHILOH_RPCBATCHFLAG);