1 reference to OnNodeRemovedFromFragment
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
1701OnNodeRemovedFromFragment( node, oldParent );