3 references to ProviderName
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCertificateStoreProvider.cs (1)
313string masterkeyMetadata = ProviderName + masterKeyPath + allowEnclaveComputations;
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlConnection.cs (1)
68{SqlColumnEncryptionCertificateStoreProvider.ProviderName, new SqlColumnEncryptionCertificateStoreProvider()},
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlUtil.cs (1)
1347if (providerName.Equals(SqlColumnEncryptionCertificateStoreProvider.ProviderName)) {