3 references to GetDeleteCommand
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcCommandBuilder.cs (1)
68return (OdbcCommand) base.GetDeleteCommand();
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbCommandBuilder.cs (1)
63return (OleDbCommand) base.GetDeleteCommand();
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlCommandBuilder.cs (1)
154return (SqlCommand) base.GetDeleteCommand();