1 reference to _defaultMetaDataXml
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbConnectionFactory.cs (1)
82metaDataXML =_defaultMetaDataXml;