2 references to _KeyRestrictionBehavior
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\Common\DBDataPermission.cs (2)
299string behavr = keyElement.Attribute(XmlStr._KeyRestrictionBehavior); 350valueElement.AddAttribute(XmlStr._KeyRestrictionBehavior, tmp);