3 writes to Operation
System.Data (3)
cdf\src\NetFx40\Tools\System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Model\DictionaryChange.cs (1)
104Operation = reverseOperation,
cdf\src\NetFx40\Tools\System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Model\ModelTreeManager.cs (2)
349Operation = DictionaryChange.OperationType.Insert, 385Operation = DictionaryChange.OperationType.Delete,
3 references to Operation
System.Data (3)
cdf\src\NetFx40\Tools\System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Model\DictionaryChange.cs (3)
29return this.Operation == OperationType.Insert ? SR.DictionaryAddEditingScopeDescription : SR.DictionaryRemoveEditingScopeDescription; 35switch (this.Operation) 100OperationType reverseOperation = this.Operation == OperationType.Insert ? OperationType.Delete : OperationType.Insert;