1 reference to Commit
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbTransaction.cs (1)
246OleDbHResult hr = _transaction.Commit();