1 reference to VersionCheck
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbConnectionInternal.cs (1)
658VersionCheck();