1 reference to ErrorCodeConverter
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbException.cs (1)
57TypeConverterAttribute(typeof(ErrorCodeConverter))