2 references to XSDID
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (2)
508rootSchema.SetAttribute(Keywords.XSDID, XmlConvert.EncodeLocalName(_ds.DataSetName)); 511rootSchema.SetAttribute(Keywords.XSDID, XmlConvert.EncodeLocalName("NewDataSet"));