1 reference to XmlToDatasetMap
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\XmlDataLoader.cs (1)
287nodeToSchemaMap = new XmlToDatasetMap(dataTable, xdoc.NameTable);