8 references to REF
System.Data (8)
fx\src\data\System\Data\XDRSchema.cs (1)
333string strRef = node.GetAttribute(Keywords.REF);
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (7)
631node.SetAttribute(Keywords.REF, top[i].EncodedTableName); 633node.SetAttribute(Keywords.REF, ((string)prefixes[top[i].Namespace])+':'+top[i].EncodedTableName); 643node.SetAttribute(Keywords.REF, ((string)prefixes[top[i].Namespace])+':'+top[i].EncodedTableName); 1279root.SetAttribute( Keywords.REF, prefixes[ col.Namespace]+":"+ col.EncodedColumnName); 1658NestedTable.SetAttribute( Keywords.REF, table.EncodedTableName ); 1662NestedTable.SetAttribute( Keywords.REF, childTable.EncodedTableName); 1679NestedTable.SetAttribute( Keywords.REF, ((string)prefixes[childTable.Namespace])+':'+childTable.EncodedTableName);