1 reference to OnNodeInsertedInTree
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
1650OnNodeInsertedInTree( node );