Base:
method
VerifyColumnMasterKeyMetadata
System.Data.SqlClient.SqlColumnEncryptionKeyStoreProvider.VerifyColumnMasterKeyMetadata(System.String, System.Boolean, System.Byte[])