2 references to TransactionLast
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbConnectionInternal.cs (1)
723OleDbTransaction tail = OleDbTransaction.TransactionLast(head);
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbTransaction.cs (1)
341return TransactionLast(current);