1 reference to AssertPointerPresent
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XPathNodePointer.cs (1)
1477this._doc.AssertPointerPresent( this );