1 reference to OnColumnPropertyChanging
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
295col.PropertyChanging += new PropertyChangedEventHandler( this.OnColumnPropertyChanging );