3 references to _populationMechanism
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbMetaDataFactory.cs (3)
87DataColumn populationMechanism = metaDataCollectionsTable.Columns[_populationMechanism]; 89throw ADP.InvalidXmlMissingColumn(DbMetaDataCollectionNames.MetaDataCollections,_populationMechanism); 107throw ADP.InvalidXmlInvalidValue(DbMetaDataCollectionNames.MetaDataCollections,_populationMechanism);