2 references to GetKeySize
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCspProvider.cs (2)
85int keySizeInBytes = GetKeySize(rsaProvider); 185int keySizeInBytes = GetKeySize(rsaProvider);