2 references to OleDbTransaction
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbConnectionInternal.cs (1)
255transaction = new OleDbTransaction(outerConnection, null, isolationLevel);
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbTransaction.cs (1)
185OleDbTransaction transaction = new OleDbTransaction(_parentConnection, this, isolevel);