3 references to EnlistTransactionInternal
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbConnection.cs (1)
531GetOpenConnection().EnlistTransactionInternal(SysTx.Transaction.Current);
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbConnectionInternal.cs (2)
285EnlistTransactionInternal(null); 314EnlistTransactionInternal(transaction);