3 references to HIDDEN_COLUMNS
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcCommand.cs (2)
588TrySetStatementAttribute(stmt, (ODBC32.SQL_ATTR)ODBC32.SQL_SOPT_SS.HIDDEN_COLUMNS, (IntPtr)ODBC32.SQL_HC.ON); 596TrySetStatementAttribute(stmt, (ODBC32.SQL_ATTR)ODBC32.SQL_SOPT_SS.HIDDEN_COLUMNS, (IntPtr)ODBC32.SQL_HC.OFF);
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcConnection.cs (1)
643case (ODBC32.SQL_ATTR)ODBC32.SQL_SOPT_SS.HIDDEN_COLUMNS: