2 references to NotSupportedIsolationLevel
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcConnection.cs (1)
810throw ODBC.NotSupportedIsolationLevel(isolevel);
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcConnectionHandle.cs (1)
113throw ODBC.NotSupportedIsolationLevel(isolevel);