1 reference to RSASignHashedData
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCspProvider.cs (1)
217byte[] signedHash = RSASignHashedData(hash, rsaProvider);