1 reference to OnNodeRemoved
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
276NodeRemoved += new XmlNodeChangedEventHandler( this.OnNodeRemoved ) ;