3 references to NOBROWSETABLE
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcCommand.cs (2)
587TrySetStatementAttribute(stmt, (ODBC32.SQL_ATTR)ODBC32.SQL_SOPT_SS.NOBROWSETABLE, (IntPtr)ODBC32.SQL_NB.ON); 595TrySetStatementAttribute(stmt, (ODBC32.SQL_ATTR)ODBC32.SQL_SOPT_SS.NOBROWSETABLE, (IntPtr)ODBC32.SQL_NB.OFF);
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcConnection.cs (1)
640case (ODBC32.SQL_ATTR)ODBC32.SQL_SOPT_SS.NOBROWSETABLE: